Investerare

Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) - Delårsrapport för april - juni 2022

Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2022.

April-juni 2022

 • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (59,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1,1 MSEK (1,6)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,2 MSEK (1,1)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,1 MSEK (-0,4)
 • Utdelning har utbetalats med 100,5 MSEK (9,5)

Januari-juni 2022

 • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (107,4) - Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -3,8 MSEK (5,9)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -3,9 MSEK (5,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,2 SEK (1,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -8,4 MSEK (1,2)
 • Utdelning har utbetalats med 100,5 MSEK (9,5)

Under räkenskapsåret 2021 avvecklades samtliga rörelsedrivande bolag inom koncernen. 

Kommentar från VD

Under det första halvåret har ingen affärsverksamhet bedrivits, däremot har planen att besluta om utdelning av likviden från försäljning av konsultverksamheten samt likviden från försäljning av övrig verksamhet fullföljts. Väsentliga värden har lyfts fram genom de beslut som tagits.  Sammantaget har Headsent sedan ordinarie utdelning 2021 delat ut totalt 73 kr per aktie.

I och med förvärvet av Vimab Holding AB står vi nu inför en förändring av verksamhetsinriktning. Vimab är en koncern som växer snabbt inom miljö och industriservice, och vi förväntar oss att fortsätta med en hög tillväxttakt under lönsamhet. Vimab-koncernen verkar inom industriventilservice, produktion av ventilslipar och ånggeneratorer, vattenkraftservice, industrisanering och batteritillverkning. Vimabs intressebolag renar dricksvatten och matavfall. Alla Vimabs verksamheter främjar miljön på något sätt där vi antingen förhindrar potentiella miljöskador från industrin eller sanerar de som redan skett.

Det är mycket lämpligt för Vimab att fortsätta vår tillväxtresa som ett noterat bolag och jag ser fram emot vår nya tillvaro med tillförsikt.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: investor.vimabgroup.com

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO
[email protected] 
+46 705 77 25 95

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2022
kl. 08.35 CET.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av åtta bolag verksamma inom miljö- och säkerhetsteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 150 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt såväl i Sverige som internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Pressmeddelanden publicerade av Headsent före det omvända förvärvet av VIMAB GROUP finns i vårt arkiv