Investerare

Capacent Holding AB (publ) - Kallelse till årsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 6 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan till årsstämman
Aktieägare som genom poströstning önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021;

- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 28 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.capacent.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Capacent Holding AB (publ), Att: Sara Staxäng Jonsson, Årsstämma 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [email protected] Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.capacent.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om disposition av vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut
Val av ordförande (punkt 1)
Styrelsen föreslår att årsstämman väljer advokat Malcolm Wiberg, Advokatfirman Westerberg & Partners, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, till ordförande vid årsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)
Till person att justera protokollet föreslås Mattias Ek, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Disposition av vinst (punkt 7b)
Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 10 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkterna 8-10)
Magnus Östlund som representerar ca 4,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 8 - Att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9 - Att arvodet fastställs till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och till 125 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ingen ersättning utgår till styrelseledamöter anställda i Bolaget. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 500 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Joakim Hörwing, Cecilia Lager, Per Olof Lindholm, Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Joakim Hörwing.

Att årsstämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2022. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Martin Johansson.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton (15) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Capacent Holding AB (publ), Att: Sara Staxäng Jonsson, Årsstämma 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm eller via e-post till [email protected] senast måndagen den 26 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.capacent.se, senast lördagen den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar inför årsstämman
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.capacent.se senast från och med torsdagen den 15 april 2021. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Capacent Holding AB (publ)
Stockholm i mars 2021
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 80 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Filer för nedladdning

Pressmeddelanden publicerade av Headsent före det omvända förvärvet av VIMAB GROUP finns i vårt arkiv